【uniapp】 uni.request GET方式请求,不能直接传数组解决方法

【uniapp】 uni.request GET方式请求,不能直接传数组解决方法

Copyright: 采用 知识共享署名4.0 国际许可协议进行许可

Links: https://demongao.com/2022/03/uniappunirequestget-fang-shi-qing-qiu--bu-neng-zhi-jie-chuan-shu-zu-jie-jue-fang-fa